Det er både ønskelig og mulig å varsle Lions Oslo VBU om uønsket adferd og som er knyttet til våre aktiviteter.

Så fremt ikke varselet gjelder foreningens styreleder, skal varsler bringes dit. Det kan skje både skriftlig og muntlig, anonymt eller under fullt navn.

Så langt det er praktisk håndterbart, skal varsler også beskyttes.

Dersom varslet gjelder styrelederen, skal varslet bringes styrets nestleder.

Alle varsler vil bli tatt alvorlig og vil i første primært bli behandlet og fulgt opp av styrets leder. Når det er naturlig, vil styret bli orientert om varslets art og plan for oppfølging.

Arbeidet med varsler vil ha høy prioritet. Resultatet av oppfølgingen vil bli brakt til Lions Oslo VBU styre for endelig behandling og vedtak.

Styremedlem Paul Hilmar Pedersen

e-post: paulpeder@hotmail.no

mobil 976 38 218